Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne.

Zestawienie powierzchni i procentowego udziału siedliskowych typów lasu wg stanu na 01.01.2008 r w  Nadleśnictwie Kołaczyce (na powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej), zamieszczono poniżej:

Typy

siedliskowe

lasu

Obręby:

Nadleśnictwo

Kołaczyce

Kołaczyce

Krosno

powierzchnia leśna zalesiona i nie zalesiona

ha

%

ha

%

ha

%

Lśw

17,82

0,31

8,25

0,18

26,07

0,25

Lw

-

-

7,24

0,16

7,24

0,07

-

-

11,81

0,26

11,81

0,11

BMwyżśw

-

-

0,49

0,01

0,49

0,00

LMwyżśw

0,30

0,01

221,67

4,84

221,97

2,14

Lwyżśw

5478,41

94,97

3003,08

65,55

8481,49

81,96

Lwyżw

5,18

0,09

223,18

4,87

228,36

2,21

OlJwyż

-

-

1,42

0,03

1,42

0,01

Lłwyż

10,39

0,18

12,65

0,28

23,04

0,22

LMGśw

-

-

199,12

4,35

199,12

1,92

LGśw

256,23

4,44

891,18

19,45

1147,41

11,10

LGw

-

-

1,15

0,03

1,15

0,01

Ogółem

5768,33

100,00

4581,24

100,00

10349,57

100,00

 

Głównymi gatunkami, tworzącymi drzewostany w Nadleśnictwie Kołaczyce są: jodła, buk i sosna.

  

 

Udział powierzchniowy i miąższościowy drzewostanów według gatunków panujących w klasach i podklasach wieku wg stanu na 01.01.2008 r w Nadleśnictwie Kołaczyce przedstawia poniższe zestawienie:

Klasa wieku

Obręby:

Nadleśnictwo Kołaczyce

Kołaczyce

Krosno

Powierzchnia /ha/

Zasobność /m3/

%

%

płazowiny

0

0

0

0

0

0

0

0

zręby, halizny

0

0

0

0

0

0

0

0

w produkcji ubocznej

0,77

0,83

1,60

0,02

0

0

0

0

pozostałe

4,65

6,75

11,40

0,11

28

289

317

0,01

przestoje

4632

3145

7777

0,28

Ia

3,05

1,21

4,26

0,04

30

0

30

0,00

Ib

77,70

21,84

99,54

0,96

1105

755

1860

0,07

IIa

144,68

7,46

152,14

1,47

12930

715

13645

0,49

IIb

449,70

97,80

547,50

5,29

54695

16220

70915

2,54

IIIa

393,38

199,36

592,74

5,73

75530

55610

131140

4,70

IIIb

704,01

501,29

1205,30

11,67

173990

143045

317035

11,36

IVa

921,10

886,23

1807,33

17,46

266260

278910

545170

19,53

IVb

477,29

677,87

1155,16

11,16

138255

233250

371505

13,31

Va

479,63

461,45

941,08

9,09

139515

165020

304535

10,91

Vb

289,68

313,08

602,76

5,82

83395

116705

200100

7,17

VI

221,74

391,40

613,14

5,92

61850

133405

195255

7,00

VII

12,32

14,46

26,78

0,26

3615

4830

8445

0,30

VIII i starsze

0

0

0

0

0

0

0

0

KO

1421,28

967,83

2389,11

23,09

269415

310685

580100

20,78

KDO

167,35

32,38

199,73

1,93

33575

9785

43360

1,55

Razem

5768,33

4581,24

10349,57

100,00

1318820

1472369

2791189

100,00