Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu.

Rozmiar użytkowania drzewostanów nadleśnictwa został wyliczony i dostosowany do trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oznaczającej działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Uwzględniając podział lasów nadleśnictwa na kategorie ochronności wyróżniono poniższe sposoby użytkowania:

Gospodarstwo lasów ochronnych (O) – obejmuje lasy ochronne z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego.

Gospodarstwo przerębowo-zrębowe w lasach gospodarczych (GPZ) – obejmuje lasy gospodarcze zagospodarowane rębniami stopniowymi ze średnim okresem odnowienia (do 40 lat), z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego.

Gospodarstwo przerębowe w lasach gospodarczych (GP) – obejmuje lasy gospodarcze zagospodarowane rębniami stopniowymi z długim okresem odnowienia (ponad 40 lat), z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego.

Planowany roczny rozmiar użytkowania w Nadleśnictwie Kołaczyce kształtuje się na poziomie 35, 4 tyś. m3 grubizny (w tym użytkowanie przedrębne wynosi 17.2 tyś.m3, a użytkowanie rębne 18,2 tyś.m3), co przekłada się na roczne pozyskanie z 1ha na poziomie    3, 40 m3.


Przyjęty łączny etat miąższościowy stanowi 55,5%  spodziewanego przyrostu – w tym użytki rębne zajmują 27,5%, a przedrębne 28,0% tegoż przyrostu. W związku z tym należy się spodziewać wzrostu zasobów drewna i poprawy stanu drzewostanów pod względem zwarcia i zadrzewienia.