Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce położone są poza szkodliwym oddziaływaniem dużych zakładów przemysłowych. Stan czystości powietrza na gruntach nadleśnictwa jak również w zasięgu jego działania należy uznać za dobry.
Prawie wszystkie lasy Nadleśnictwa są zaliczone do jednej z kategorii ochronności (m.in. glebochronne, wodochronne, lasy położone w granicach administracyjnych miast).   Lasy, które nie są objęte ochroną rezerwatową i nie zaliczone do ochronnych są lasami gospodarczymi (wielofunkcyjnymi) i w całym nadleśnictwie jest ich tylko nieco ponad 653 ha.

Zagrożenia jakie występują na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce

I         ZAGROŻENIA ABIOTYCZNE:

-        Czynniki atmosferyczne: silne wiatry wiejące okresowo, zwłaszcza południowe i zachodnie-zagrażają wszystkim drzewostanom ale zwłaszcza starszym i opanowanym przez choroby          grzybowe, okiść śnieżna – powoduje szkody każdej zimy głownie w drzewostanach sosnowych i jodłowych, niskie temperatury - przymrozki wczesne jak i późne, zagrażają głównie siewkom i sadzonkom, na szkółkach leśnych oraz sztucznie zakładanym uprawom leśnym ale także drzewostanom starszym (bukowym, modrzewiowym) – uszkadzają liście i igły; silne mrozy powodują wzdłużne pęknięcia pni i powstanie listew mrozowych, co obniża jakość surowca drzewnego,
-        Osuwiska – powodują  szkody w drzewostanach poprzez osuwanie się podłoża, a razem z nimi drzew, krzewów i innej roślinności oraz niszczenie profilu glebowego,
-        Okresowe wahania wód gruntowych – dochodzi do nich wskutek okresowych suszy, niedoboru opadów; wpływają niekorzystnie na zdrowotną kondycję drzew, szczególnie dębów i buka. W konsekwencji drzewa chorują, są osłabione i mniej odporne na infekcje grzybowe, wirusowe oraz na atak szkodliwych owadów.

II         ZAGROŻENIA BIOTYCZNE:

-        Zagrożenia od zwierzyny: z zagrożeń biotycznych istotniejszym problemem są szkody powodowane przez zwierzynę płową (sarna i jeleń). Uwidaczniają się one głównie w uprawach podokapowych gdzie obserwuje się głównie zgryzanie sadzonek
-        Zagrożenia od grzybów: z chorób grzybowych drzewostany narażone są: jodła na raka jodły (co często skutkuje powstaniem złomów), opieńkę, buk na hubę pospolitą, sosna na gruntach porolnych na hubę korzeniową i opieńkę. Występuje także gruzełek cynobrowy, choroba zamierania jesionu.  
-        Zagrożenia od owadów: zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych jest niewielkie. Młodsze drzewostany jodłowe narażone są na szkody od obiałki jodłowo-korowej. Zagrożenie od szkodników wtórnych sosny (cetyńce, smolik) jest także niewielkie, jedynie przy większych klęskach od wiatru i śniegu lokalnie może wzrastać. Stare buki i jodły zagrożone są odszkodników technicznych takich jak: rytel pospolity, drwalnik bukowiec czy drwalnik paskowany.

III        ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE: ze względu na nasilającą się w ostatnich latach penetrację lasów przez ludzi i dużą presję urbanizacyjną na obszary leśne obserwuje się znaczne zagrożenie antropogeniczne. Jest to największe na chwilę obecną zagrożenie lasów Nadleśnictwa Kołaczyce. Sprzyjają temu: położenie lasów w pobliżu miast: Jasło, Krosno, Jedlicze, Biecz, Gorlice oraz pomiędzy miejscowościami o dużym zaludnieniu.
Najważniejsze z zagrożeń wymieniono poniżej:

-         nie ukierunkowany ruch turystyczny,
-         wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi,
-         wjazdy quadami, motocyklami terenowymi,
-         nadmierne zbieractwo owoców runa i grzybów,
-         zaśmiecanie lasu,
-         kradzieże drewna.

Działania z zakresu ochrony lasu sprowadzają się głównie do:

·         Zabezpieczania sadzonek w uprawach przed zgryzaniem przez zwierzynę płową:
-         chemicznego za pomocą repelentów,
-         mechanicznego przez nakładanie na pąki szczytowe plastikowych osłonek,
-         mechanicznego w postaci grodzenia siatką metalową,
·         Dokarmiania ptaków w okresie zimowym,
·         Wywieszania nowych oraz czyszczenia starych skrzynek lęgowych dla ptaków,
·         Wywieszania tablic informacyjno-ostrzegawczych,
·         Zbierania śmieci,
·         Montażu rogatek uniemożliwiających wjazd na obszary leśne,
·         Wyznaczania i wycinania drzew trocinkowych,
·         Monitorowania wielkości populacji gatunków szkodliwych owadów, zagrażających trwałości lasu i niszczących surowiec drzewny:
-         wykładanie i kontrola pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego,
-         wykładanie i korowanie pułapek klasycznych na cetyńca,
-         kotrola występowania brudnicy mniszki metodą transektu,

Oprócz tego przeprowadza się następujące działania:

·          Bieżący monitoring zagrożenia drzewostanów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych,
·          Coroczne jesienne badanie stopnia zapędraczenia gleby w szkółce leśnej,
·          Coroczna kontrola zagrożenia lasu przez roślinożerne ssaki (m.in. sarna, jeleń, zając) - szacowanie szkód wyrządzonych przez nie w uprawach, młodnikach i drzewostanach starszych.


Ochrona przeciwpożarowa lasu.

Lasy Nadleśnictwa Kołaczyce zaliczone są do III kategorii zagrożenia pożarowego (najmniejsze zagrożenie w 3-stopniowej skali). Małemu zagrożeniu sprzyja wzgórzowe ukształtowanie terenu, skład gatunkowy lasów (przewaga drzewostanów mieszanych z dużym udziałem gatunków liściastych z bogatą warstwą podszytu i runa) oraz stosunkowo duża ilość opadów atmosferycznych.
Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest mające jeszcze niestety miejsce wiosenne wypalanie suchych traw na łąkach, nieużytkach, miedzach i rowach w pobliżu kompleksów leśnych.
Pewne niebezpieczeństwo stwarza coraz intensywniejsza penetracja lasu przez ludzi, zwłaszcza na szlakach i w miejscach atrakcyjnych turystycznie oraz nieostrożne, nieodpowiedzialne zachowanie niektórych turystów.
Nadleśnictwo posiada opracowany dokument o nazwie „Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lasu", który jest każdego roku aktualizowany i uzgadniany z właściwymi terytorialnie komendantami powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej.
Nadleśnictwo posiada bazę główną sprzętu p.poż., która wyposażona jest w odpowiednią ilość sprzętu podręcznego, m.in. gaśnic, tłumic, łopat, siekier i motyk.
W miarę potrzeby, w okresie największego zagrożenia, uruchamiany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który znajduje się w budynku siedziby Nadleśnictwa (pokój nr 5).

Działania Nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegają na:
•    patrolowaniu terenów leśnych pod kątem zagrożenia pożarem,
•    prowadzeniu działalności edukacyjnej nt. zagrożenia pożarowego lasów,
•    wywieszeniu tablic informacyjno-ostrzegawczych p.poż. na obszarach leśnych, przy drogach, parkingach i trasach często uczęszczanych przez turystów,
•    porządkowaniu terenu wzdłuż dróg z materiałów łatwopalnych,
•    dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu p.poż.,
•    współpracy z miejscowymi komendami PSP i jednostkami OSP,
•    w razie wystąpienia pożaru – organizacji akcji gaśniczej,
•    wyciąganiu konsekwencji karnych wobec osób łamiących przepisy przeciwpożarowe na obszarach leśnych.