Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny Nadleśnictwa Kołaczyce

Lasy obecnego Nadleśnictwa Kołaczyce przed II wojną światową należały do właścicieli ziemskich. Nie ma danych o gospodarce prowadzonej w omawianych lasach w XIX i na początku XX wieku.Przypuszczać należy, że gospodarka prowadzona była w sposób bezplanowy. Jej cechami było użytkowanie w lasach wielkiej własności zrębami częściowymi, a w lasach indywidualnej własności w sposób posztuczny (plądrowniczy). Odnawianie odbywało się przeważnie w sposób naturalny, rzadziej sztuczny. Pozyskiwano wielkowymiarowe drewno bukowe i jodłowe, pozostawiając na pniu gorsze sortymenty. Dla większych majątków leśnych sporządzano wówczas plany gospodarcze, lecz nadzór nad ich realizacją był nieskuteczny. Po 1927 roku dla wszystkich majątków leśnych sporządzono plany gospodarcze uwzględniające gospodarkę zrębami częściowymi, niestety nie zachowały się operaty urządzeniowe z okresu międzywojennego. Znaczne szkody wystąpiły w drzewostanach bukowych i jodłowych wskutek klęski mrozowej, jaka nawiedziła całą Europę na przełomie 1928 i 1929 roku.


Nadleśnictwa: Kołaczyce (pierwotna nazwa Nadleśnictwo Olszyny) i Krosno utworzono w 1945 roku. Podczas reorganizacji, jaką przeprowadzono w 1972 roku Nadleśnictwo Krosno przyłączono do Nadleśnictwa Dukla jako obręb Krosno (wg stanu na dzień 1.X.1972 r. - 6077,60 ha). W toku dalszej reorganizacji w 1974 roku z obrębu Krosno do obrębu Dukla przeszło leśnictwo Iwonicz. Nadleśnictwo Kołaczyce, z jednym obrębem leśnym o tej samej nazwie, zostało przeorganizowane w 1977 roku z części uprzednio istniejących Nadleśnictw: Kołaczyce, Gorlice, Wiśniowa i Żmigród.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2004 r., od 1 stycznia 2005 r. przyłączono Nadleśnictwo Kołaczyce do Nadleśnictwa Dukla, jako obręb Kołaczyce (5650,54 ha). Zarządzeniem Nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni Nadleśnictw: Dukla i Rymanów, utworzenia nowego Nadleśnictwa Kołaczyce oraz określenia zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych Krosno, zostało powołane z dniem 1.01.2008 r. Nadleśnictwo Kołaczyce, z dwoma obrębami leśnymi: Kołaczyce i Krosno o pow. 10586,85ha.