Asset Publisher

Obszary Natura 2000.

Sieć Natura 2000 stworzono w celu zachowania szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej danego regionu biogeograficznego.

Obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzy się dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, na terenach gdzie ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalne obszary ochrony (SOO) tworzy się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych albo populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, albo w celu odtworzenia właściwego stanu siedlisk lub stanu tych populacji.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo występują obszary Natura 2000 wyszczególnione poniżej:

- SOO „Liwocz".
- SOO „Golesz".
- SOO „Łąki nad Wojkówką".
- SOO „Ostoja Czarnorzecka".
- SOO „Łąki nad Młynówką".
- SOO „Bednarka".
- SOO „Wisłoka z dopływami".
- OSO „Beskid Niski"