Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla Lasu

Drzewostany Nadleśnictwa Kołaczyce tworzą głównie jodła, buk, sosna i dąb. Poniżej przedstawiono procentowy rzeczywisty udział powierzchniowy gatunków w drzewostanach Nadleśnictwa Kołaczyce:
-    Jodła         39,51 %
-    Buk           28,74 %
-    Sosna       15,50 %
-    Dąb             6,56 %
Powyżej 1% udziału powierzchniowego mają: modrzew, jawor, grab, brzoza i olsza czarna.

Dominującymi celami hodowlanymi są gospodarcze typy drzewostanów: Bk-Jd i Jd-Bk, zajmujące 84,6% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Ponad 1% powierzchni zajmują typy: Jd, Db-Bk-Jd, Js-Db, So-Bk-Jd, Bk i Db-Bk.

Zadania na najbliższe 10 lat wynikające z Planu Urządzania Lasu, opracowanego wg stanu na dzień 01.01.2008 r.:
-    Odnowienia i zalesienia ogółem        386,63 ha
-    Poprawki i uzupełnienia                           3,10 ha
-    Pielęgnowanie gleby                             414,04 ha
-    Czyszczenia wczesne                            359,85 ha
-    Czyszczenia późne                              1216,36 ha
-    Melioracje agrotechniczne                 384,73 ha
-    Czyszczenia późne z masą                  217,25 ha
-    Trzebież wczesna pozytywna              768,18 ha
-    Trzebież późna pozytywna              5406,736 ha

W trakcie realizacji zadań z zakresu hodowli lasu preferowane będą odnowienia naturalne.

PRODUKCJA  SZKÓŁKARSKA
Nadleśnictwo posiada na terenie leśnictwa Bieździedza dwie szkółki podokapowe o łącznej powierzchni produkcyjnej 55 arów, na których prowadzona jest produkcja sadzonek jodły pospolitej i buka zwyczajnego.

NASIENNICTWO  I  SELEKCJA DRZEW LEŚNYCH
Obszar Nadleśnictwa Kołaczyce leży w trzech mikroregionach nasiennych:
- gmina Haczów w mikroregionie  513/804,
- pozostałe gminy północne w 513/852,
- gminy południowe w 513/854.

Baza nasienna
Nadleśnictwo posiada następujące obiekty Leśnego Materiału Podstawowego:
Wyłączone Drzewostany Nasienne:
-    Daglezja zielona        2,87 ha

Gospodarcze Drzewostany Nasienne:
-    Jodła pospolita         264,32 ha
-    Buk zwyczajny           176,16 ha
-    Dąb szypułkowy          44,86 ha
-    Modrzew europejski    8,32 ha

Drzewa Mateczne:
-    Daglezja zielona             9 szt.
-    Czereśnia ptasia             2 szt.
 
Uprawy pochodne
W Nadleśnictwie znajduje się łącznie 7 bloków upraw pochodnych:
-    Jodła pospolita           36,36 ha
-    Buk zwyczajny             27,48 ha
-    Modrzew europejski    8,24 ha

Ponadto, Nadleśnictwo Kołaczyce bierze udział w następujących programach:
-    Program Ochrony i Restytucji Cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
W ramach „Programu…" założone zostały na terenie Nadleśnictwa uprawy cisa pospolitego o łącznej powierzchni 1,90 ha.   

-    Program Testowania Potomstwa drzew matecznych jodły pospolitej. Działania w tym zakresie opisano w dalszej części strony internetowej.